Emergency call

เบอร์โทรฉุกเฉิน ตำรวจ ดับเพลิง กู้ชีพ

Posted on Posted in Emergency

Emergency call police

Emergency call fire station

Emergency call hospital

สำนักงานตำรวจ   191

แจ้งไฟไหม้ สัตว์เข้าบ้าน    199

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ    1669

อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ     1196

สายด่วนกรมเจ้าท่า   เหตุด่วนทางน้ำ    1199

สายด่วนยาเสพติด  กรมการแพทย์    1165

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    1330

ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี   1367

สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   1556

สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย    1666

สายด่วนกรมสุขภาพจิต    1667

——–  ขอลงไว้เฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเท่านั้นนะครับ  ———

ด้วยความรัก

ธีรวัฒน์ สุวรรณี

นายแพทย์ธีรวัฒน์ สุวรรณี
แพทย์ประจำบ้านหมอ
Founder: Kinya App.
Facebook: นพ.ธีรวัฒน์ สุวรรณี

comments