NCPR1

NCPR

Posted on Posted in Emergency

เนื้อหาประกอบการบรรยาย NCPR (การช่วยฟื้นคืนชีพเด็กแรกเกิด)
NCPR1.

.

.

.

NCPR2

.

.

.

NCPR3

.

.

.

NCPR4

.

.

.

NCPR5

.

.

.

NCPR6

.

.

.

NCPR7

.

.

.

NCPR8

.

.

.

NCPR9

.

.

.

NCPR7

.

.

.

NCPR10

.

.

.
NCPR18

.

.

.

NCPR12

.

.

.

NCPR13

.

.

.

NCPR19.

.

.

NCPR15

.

.

.

NCPR16

.

.

.

NCPR17

.

.

.

*ห้ามใช้ภาพเป็น Reference ใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากแต่ละภาพนั้น
มีการบรรยาย ขยายความเพิ่มเติม ในห้องอบรม ซึ่งตัวภาพเองอาจจะสื่อสารได้ไม่หมดครับ
.

.

.

ด้วยความรักและคิดถึงจ้า

ธีรวัฒน์ สุวรรณี

นายแพทย์ธีรวัฒน์ สุวรรณี
แพทย์ประจำบ้านหมอ
Founder: Kinya App.
Facebook: นพ.ธีรวัฒน์ สุวรรณี

กิจกรรมบรรยาย : รพ.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบล 3 ตค. 2560

NCPR20 NCPR21 NCPR22 NCPR23 NCPR24 NCPR25 NCPR26 NCPR27 NCPR28 NCPR29 NCPR30 NCPR31 NCPR32 NCPR32 NCPR33 NCPR34 NCPR35 NCPR36 NCPR37 NCPR38 NCPR39 NCPR41 NCPR42 NCPR40 NCPR43

comments